•   sugestii [at] ctpcj.ro
  •   0264-430917
  •   ANPC

15 Iun 2015 Categorie: Despre noi

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal


COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA, CUI 201195, J12/66/08.02.1991 cu sediu în Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989, nr.128-130 tel. 0264 430917, fax: 0264 430931, website: www.ctpcj.ro, email: secretariat [at] ctpcj.ro, vă informează, prin prezenta, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CTP și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale in vigoare. CTP prelucreaza datele persoanelor vizate in conditii de legitimitate, implementand permanent masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile GDPR.

1.Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către CTP Cluj-Napoca SA: Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CTP colectează date personale prin intermediul Registratuirii companiei, sistemului de ticketing, Birourile de Bilete si Abonamente, Biroul Control si Siguranta Circulatiei, prin interactiune directa cu calatorii sau cu orice alte persoane vizate interesate de serviciile CTP, telefonic, prin intermediul sistemelelor de supraveghere, prin intermediul website-ului ctpcj.ro, e-mail sau posta. De asemenea, CTP mai poate colecta date personale de la scolile, universitatile, Casa de Pensii, primariile cu care colaboreaza, Casa de Sanatate, firme colaboratoare.

2. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal: Compania noastra prelucreaza datele cu caracter personal pe care Dvs. le puneți la dispoziție, în următoarele scopuri: solutionarea cererilor dumneavoastra; in vederea recrutarii de personal (ex.CV-uri, cereri de angajare, copii dupa diplome de studii etc.); in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra faceti parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea contractului; asigurarea securitatii persoanelor si a bunurilor companiei si desfasurarii in conditii de siguranta a transportului public de calatori; emiterea titlurilor de calatorie nominale; facturarea și încasarea contravalorii serviciilor solicitate de dumneavoastră; arhivare. Prelucrarea datelor personale în scopurile stabilite la punctele de mai sus este necesară în vederea furnizării serviciilor de transport public de calatori, a îndeplinirii obligațiilor legale ale CTP sau în baza interesului legitim al CTP sau a unor părți terțe.

3. Categorii de date prelucrate: În vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus, CTP prelucrează următoarele categorii de datele personale: date de identificare: numele și prenumele, adresa de domiciliu/ reședință, CNP, numărul de telefon fix/ mobil, serie și număr act de identitate, functie, adresa de e-mail;stare de sanatate; date din Curriculum Vitae (studii, stare civila, varsta, sex, abilitati, competente, atestate etc); date din permisul de conducere; date referitoare la titlurile de calatorie; date din procesele verbale de contraventie; datele privind cardurile de credit/ debit utilizate la plată; imagini video inregistrate in sediile companiei, mijloace de transport si automatele de bilete;

4. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal: Pentru prelucrarea acestor categorii de date este necesar ca persoanele să își exprime consimțământul în acest sens, cu exceptia cazurilor: in contextul ocupării forței de muncă, al securității și protecției sociale, necesitatii protejării intereselor vitale ale persoanei vizate, in cazul in care prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță, prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă sau a muncii si de evaluare a capacității de muncă a angajatului.

În anumite cazuri, CTP prelucrează date privind starea de sănătate a persoanelor vizate pentru a asigura condiții optime de călătorie, pentru a asigura servicii gratuite/reduse, in vederea angajarii sau tratarea unor eventuale reclamatii.

5. Destinatari ai datelor personale: CTP poate dezvălui datele cu caracter personal ale calatorilor către terţi, pentru îndeplinirea unei obligații legale a operatorului de transport public de persoane, în vederea executării contractului de transport, sau în cazurile în care aceste acţiuni sunt necesare pentru protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale CTP sau acţionarea în situații de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a calatorilor. Acești destinatari ai datelor pot fi:Primaria Municipiului Cluj-Napoca, primarii din zona metropolitana, primarii din tara, Casa de Pensii; DGASPC Cluj, DASM, scoli si universitati din Cluj, bănci și alți furnizorii de servicii de plată, pentru a procesa plățile inițiate de dumneavoastră; Casa de Sanatate Cluj; Autorități publice (MAI, DIICOT etc.), conform obligațiilor legale, instanțe de judecata sau arbitrale, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale;

6. Perioada de retenție a datelor: Datele Personale colectate de CTP vor fi prelucrate pe toata perioada prestarii serviciului de transport/ contractului, ulterior încetării acestuia, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

7. Drepturile persoanelor vizate Persoanele vizate a căror date personale sunt prelucrate de către CTP își pot exercita următoarele drepturi stabilite de Regulament:

A. Dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de CTP;

B. Dreptul de a obține din partea CTP, a confirmării faptului ca acesta prelucrează Datele Personale ale persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizată. În cazul în care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizată, aveti dreptul de a cunoaste sursa acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

C. Dreptul la rectificare a Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;

D. Dreptul la ștergere: CTP are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să șteargă datele cu caracter personal ale acestora, dacă nu există prevederi legale aplicabile care obligă compania să rețină acele date sau dacă nu există vreun interes legitim al operatorului, care să prevaleze acestui drept.

E. Dreptul la restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, persoana vizată se opune ștergerii datelor, atunci când CTP nu mai are nevoie de Datele Personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau atunci când persoana vizată se opune prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale CTP prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

F. Dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita companiei transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizată, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și transmiterea de către persoana vizată a acestor date către un alt operator (în limitele stabilite de Regulament și cu condiția existenței mijloacelor tehnice necesare pentru asigurarea acestui drept);

G. Dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare CTP are obligația ca în cazul în care persoanele fizice se opun colectării/ procesării de date personale să nu efectueze nicio activitate de prelucrare a acelor date, excepție făcând situațiile în care primează un temei juridic sau un interes legitim al companiei. În cazul în care persoana vizată își exercită dreptul de opoziție în mod repetat și nejustificat, CTP își rezervă dreptul de a nu mai răspunde unor astfel de solicitări. Dreptul de opoziție nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare in vederea executării serviciului de transport sau a îndeplinirii obligațiilor legale a CTP;

H. Posibilitatea persoanei vizate de a solicita CTP de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsura semnificativă. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, persoana vizată are posibilitatea de a își exprima punctul de vedere, de a solicita intervenția unui operator uman, precum și posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitățile descrise în prezenta informare; Vă informăm că CTP nu aplică procedee de luare a deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată;

I. În cazul în care datele sunt prelucrate în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;

J. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

K. Dreptul de a se adresa justiției.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) - i) de mai sus, puteți înainta către C.T.P. Cluj-Napoca SA o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.128-130 sau puteți transmite o astfel de cerere pe e-mail, către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal, la adresa de email dpo [at] ctpcj.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti, Romania, www.dataprotection.ro.

15 Iun 2015 Categorie: Despre noi
COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ- NAPOCA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului si a celor publice precum si in scopul prevenirii, cercetarii, reprimarii infractiunilor, mentinerea ordinii publice si constatarea si sanctionarea contraventiilor in mijloacele de transport in comun . Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: politie, instanţele de judecată.

Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, tel. 0264/430917, fax 0264/430931, e-mail : dpo [at] ctpcj.ro

Open Data Open Data Open Data

6 Apr 2015 Categorie: Despre noi
 Open Data și platforma tranzy.ai

Compania de Transport Public Cluj-Napoca, alӑturi de Primӑria şi Consiliu Local Cluj-Napoca, anunţӑ realizarea unui parteneriat strategic cu tranzy.ai, pentru managementul de flotӑ şi automatizarea de procese şi operare zilnicӑ pentru circa 400 de vehicule şi resurse implicate în transportul de cӑlӑtori. Colaborarea inaugureazӑ şi implementarea unei politici de Open Data, cu beneficii directe pentru cetӑţeni, autoritӑţi, mediul de business şi transportul public. CTP Cluj-Napoca acceseazӑ în mod gratuit platforma tranzy.ai şi funcţiile de bazӑ pentru organizare resurselor de exploatare: vehicule, şoferi, staţii, garaje ș.a., fiind un instrument de management esenţial pentru digitalizarea şi organizarea activitӑţii, operaţiunilor, proceselor zilnice de planificare transport public şi informarea cӑlӑtorilor.

Prin încheierea unui protocol de colaborare cu tranzy.ai, CTP Cluj-Napoca acceseazӑ în mod gratuit spre utilizare, şi o suitӑ de soluţii specifice activitӑţii de transport public, cum sunt: soluţia de management de flotӑ/software AVL, aplicaţie mobilӑ pentru dispeceri, soluţia de generare alerte de parcurs asociate traseelor, aplicaţia tranzy.app ce transformӑ în beneficii procesele şi operaţiunile digitalizate ale operatorilor de transport public, dar şi portalul de date deschise (Open Data).

Datele publice deschise sunt datele care pot fi accesate, utilizate, refolosite și redistribuite gratuit şi liber de către oricine este interesat - supuse doar, cel mult, cerinței de atribuire și distribuire în condiții similare. Seturile de date de transport publice deschise sunt furnizate în format GTFS (General Transit Feed Standard), sunt date procesate despre vehicule şi toate detaliile aferente în timp real, staţii, rute ş.a, disponibile la interval de 20 secunde şi pot fi accesate pe https://tranzy.ai/opendata. Informaţiile sunt extrase din platforma de management de flotӑ tranzy.ai pe care CTP Cluj-Napoca o opereazӑ şi sunt corelate direct cu toate operaţiunile pe care angajaţii CTP Cluj-Napoca le realizeazӑ zilnic – stabilirea traseelor şi a staţiilor aferente, stabilirea orarelor, planificarea şi alocarea la traseu.

“Demersul de deschidere a datelor din transportul public din Cluj-Napoca şi folosirea platformei tranzy.ai pentru digitalizarea proceselor creeazӑ o schimbare în cultura internӑ, şi nu numai, îndreptatӑ foarte mult înspre a deveini o organizaţie care ia întotdeauna deciziile informat, bazatӑ pe date în timp real. Totodatӑ, aceastӑ nouӑ abordare vine doar cu beneficii pentru noi parteneriate în servicii şi produse – comerciale şi non comerciale, încurajeazӑ inovaţia şi deschide calea pentru oportunitӑţi de îmbunӑtӑţire a operaţiunilor din transportul public din Municipiul Cluj-Napoca”, declarӑ Liviu Neag, director general la CTP Cluj-Napoca.

“Primӑria Municipiului Cluj-Napoca salutӑ iniţiativa şi proiectele de dezvoltare pe care Compania de Transport Public alӑturi de partenerii sӑi le întreprind în vederea îmbunӑtӑţirii calitӑţii serviciilor oferite pentru clujeni. Încurajez comunitatea, persoanele şi companiile interesate de îmbunӑtӑţirea calitӑţii vieţii în oraşul în care trӑiesc sӑ acceseze portalul Open Data pus la dispoziţie prin parteneriatul cu tranzy.ai şi sӑ colaboreze pentru a identifica nevoile cetӑţenilor şi pentru a dezvolta noi servicii şi produse pentru accesibilitate, mobilitate, calitatea aerului, reducerea timpului petrecut în trafic sau generarea de noi locuri de muncӑ”, declarӑ Emil Boc, primar al Municipiului Cluj-Napoca.

Un exemplu de produs sau serviciu dezvoltat în baza datelor publice deschise existente este şi harta live cu rute şi poziţia în timp real a vehiculelor. Harta poate fi consultatӑ pe www.ctpcj.ro, cuprinde traseele tuturor mijloacelor de transport şi este prezentӑ şi în tranzy.app, odatӑ cu noul update disponibil pe Android şi iOS.

Aplicaţia de mobil pentru călători – tranzy.app - este un exemplu de funcționalitate pe care platforma tranzy.ai o furnizează gratuit, prin procesarea datelor din soluții proprii, terțe și operarea lor în timp real de către companiile și regiile de transport public. Tranzy.app este utilizată de peste 145.000 călători zilnic în Cluj-Napoca, Iași şi, începând din luna martie, în Botoşani şi Municipiul Chişinӑu.

Despre tranzy.ai

Tranzy AI este dezvoltator și integrator de soluții software și hardware în scopul digitalizării serviciilor de mobilitate urbană. Pune la dispoziţia operatorilor de transport public o platformӑ pentru digitalizarea şi managementul proceselor de mobilitate urbanӑ, bazatӑ pe algoritmi de calcul avansaţi, învӑţare automatӑ şi inteligenţӑ artificialӑ.

Tranzy AI își asumă rolul de platformă colaborativă în procesul de digitalizare a mobilității urbane, astfel încât toți actorii implicați în procesul de crearea a orașelor smart și dezvoltare a transportului să poată colabora plecând de la aceleași reguli ale jocului.

  Termene și condiții

CTP Cluj-Napoca

Compania de Transport Public Cluj Napoca SA este subordonată Primariei Municipiului Cluj-Napoca. Compania prestează servicii către populaţie, principala activitate fiind transportul de persoane în municipiul Cluj-Napoca şi în zona Metropolitană.

Buletin noutăţi

Abonati-va pentru ultimele stiri.

Va puteti abona pentru a primi actualizari legate de una sau mai multe linii. Detalii aici.

Căutare

Contact

B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128-130, 400604
Cluj-Napoca, Cluj
sugestii(at)ctpcj.ro
0264-430917

Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii, esti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii. Afla detalii aici.